جراحی

چه منبعی را پیشنهاد می کنید؟

روانشناسی

سلام . من فقط میخوام کسی باهام حرف بزنه و منو راهنمایی کنهتا خودِ واقعیمو بشناسم